تقویت کننده عملیاتی هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.